Aero India 2023

President Pratibha Patil on a four-day visit to Moscow